Thai = เสียงไทยมาสเตอร์, Thai(C) = เสียงไทยโรง, Soundtrack(T) = เสียงซาวด์แทรกซับไทย, Soundtrack(E) = เสียงซาวด์แทรกซับอังกฤษ

เรื่องย่อ

พี่นาค พี่นาค กล่าวถึงเรื่องของ โหน่ง ชายหนุ่มหล่อวัยเบญจเพสสุดซวย ที่ถูกหักอก และตกงานในเวลาเดียวกัน เขาหอบหิ้วความเศร้าใจขึ้นรถโดยสารเพื่อให้เดินทางกลับไปพักใจที่บ้านเกิดแต่กลับซวยซ้ำสอง เมื่อไปเจอกับเพื่อให้นเก่าอย่าง บอลลูน เฟิร์ส และ ก๊อต แก๊งกะเทยเพื่อให้นซี้ หอบหิ้วดีกรีแฟชั่นนิสต้า ที่หวังเคลมโหน่งอย่างออกนอกหน้าจนโหน่งเอือมระอา แต่เพื่อให้นซี้มีอันต้องซี้ไปจริง ๆ เมื่อรถโดยสารที่พวกเขานั่งมาเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ก๊อตเสียชีวิต ทั้งสามโศกเศร้า และยังหวาดผวาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงตกลงปลงใจจับมือพากันไปบวชล้างซวย แต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดขัดใจตุ๊ด เมื่อวัดที่ทั้งสามคนตั้งมั่นไปขอบวชนั้น มีเรื่องเล่าขานว่าวัดนี้มีผีพี่นาคที่เฮี้ยนแรงขั้นสุด เกิดเป็นอาถรรพ์อันน่าสะพรึงรอคอยอยู่ งานบวชก็ต้องมี เรื่องผีก็โผล่มา แปลงเป็นความผวามากขึ้น ทั้งสามจึงรวมพลังตั้งสติวีนวัดแตกเพื่อให้ให้ได้บวชอย่างที่ตั้งมั่น แต่การบวชคราวนี้จะลุล่วงสมปรารถนา หรือพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นผีนาคเฝ้าวัดสานต่อตำนานสยองพี่นาคคนต่อไปงานบวชก็มา ความผวาก็มี” ฤกษ์งามยามดีสู่การอุปสมบทท่ีพี่น้องโยมไม่กล้ามา โหน่ง ชายหนุ่มหล่อวัยเบญจเพสสุดซวย ที่ถูกหักอกและตกงานในเวลาเดียวกัน เขาหอบหิ้วความเศร้าใจ ขึ้นรถโดยสารเพ่ือเดินทา งกลับไปพักใจท่ีบ้านเกิด แต่กลับซวยซํ้าสอง เมื่อไปเจอกับเพื่อให้นเก่าอย่าง บอลลูน เฟิร์ส และก๊อต แก๊งกะเทยเพื่อให้นซี้ หอบหิ้วดีกรี แฟชั่นนิสต้า ท่ีหวังเคลมโหน่งอย่างออกนอกหน้าจนโหน่งเอือมระอา แต่เพื่อให้นซี้มีอันต้องซี้ไปจริงๆ เม่ือรถโดยสารที่พวกเขาน่ังมา เกิดอุบัติเหตุจนทําให้ก๊อตเสียชีวิต ทั้งสามโศกเศร้า และยังหวาดผวาต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น จึงตกลงปลงใจจับมือพากันไปบวชล้าง ซวย แต่เคราะห์ซํ้ากรรมซัดขัดใจตุ๊ด เม่ือวัดที่ทั้งสามคนต้ังใจไปขอบวชน้ัน มีเร่ืองเล่าขานว่าวัดนี้มีผีพ่ีนาคที่เฮี้ยนแรงขั้นสุด เกิดเป็น อาถรรพ์อันน่าสะพรึงรอคอยอยู่ งานบวชก็ต้องมี เร่ืองผีก็โผล่มา แปลงเป็นความผวาเลเวลอัพ ทั้งสามจึงรวมพลังตั้งสติวีนวัดแตก เพื่อให้ให้ได้บวชอย่างท่ีต้ังใจ แต่การบวชคร้ังน้ีจะลุล่วงสมปรารถนา หรือพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นผีนาคเฝ้าวัดสานต่อตํานานสยองพี่นาค คนต่อไป เตรียมบาตรให้พร้อม ซ้อมวิ่งให้ไว เพราะผีท่ีคุณจะได้เจอ แม้แต่พระยังต้องร้องว่า “รัน” กับ พี่ นาค ภาพยนตร์สยองขวัญสั่น ขากรรไกรเรื่องใหม่ปัจจุบันจากไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น ที่จะทําให้คุณผวาหัวโกร๋นจนต้องโกนหัว 21 กุมภาพันธ์ ในโรงภาพยนตร์ท่ีมาของการเรียกผู้ท่ีกําลังจะบวชว่า “นาค” พญานาคท่ีแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อให้ท่ีจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์:
 ต้นกําเนิดของคําว่า “นาค” ซึ่งใช้เรียกผู้ท่ีกําลังจะเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษ
ุ 
 ความตามพุทธประวัติกล่าวว่า มีพญานาคตัวหนึ่งรู้สึกอึดอัด ระอา และเกลียดการเกิดเป็นนาคของตน เพราะต้อง เลื้อยไปด้วยอก ไม่มีความสง่างาม เลยมาคิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะพ้นจากกําเนิดนาคนี้ได้ และไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วขึ้น แล้วจึงคิดได้ว่า พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวแต่คําสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม หากได้บวชในสํานักนี้ตนจะสามารถพ้นจากการเกิดเป็นนาคและเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วข้ึน คิดได้ดัง นั้นก็ร่ายมนต์แปลงกายเป็นชายชายหนุ่มเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายเพื่อให้ขอบวช ภิกษุท้ังหลายไม่ได้แปลกใจอะไรจึงบรรพชาให้ ตามความปรารถนาพระนาคได้พักอยู่ในกุฏิท้ายวัดกับภิกษุรูปหน่ึง ครั้นใกล้สว่างภิกษุรูปนั้นก็ตื่นนอนออกไปเดินจงกลมอยู่ด้านนอก พอ ภิกษุรูปน้ันออกไปแล้วพระนาคก็วางใจเผลอหลับสนิท จึงได้กลายร่างกลับเป็นนาคดังเดิม เมื่อภิกษุรูปนั้นกลับมาก็ พบกับงูใหญ่นอนขดตัวอยู่เกือบเต็มกุฏิจึงตระหนกตกใจร้องเอะอะข้ึน พระนาคตระหนกตกใจจึงแปลงกายเป็นมนุษย์ ภิกษุทั้งหลายจึงถามว่าท่านเป็นใคร พระนาคตอบว่า ผมเป็นนาค ภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านทําเช่นนี้เพ่ืออะไร พระนาค จึงบอกเจตนาไป ภิกษุท้ังหลายจึงทูลต่อพระพุทธเจ้า ท่ีมาของการเรียกคนที่กําลังจะบวชว่า “นาค” พระพุทธเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ และทรงประทานพระพุทโธวาทแก่นาคน้ันว่า พวกเจ้าเป็นนาค มี ความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา ไปเถิดเจ้านาค จงไปรักษาอุโบสถศีลในวันท่ี 14 วันท่ี 15 และวันท่ี 8 แห่งปักษ์นั้น (14 คํ่า 15 ค่ํา และ 8 คํ่า) การรักษาอุโบสถศีลนี้มีบุญมาก ด้วยวิธีนี้เจ้าจักพ้น จากกําเนิดนาค และจักได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน เม่ือนาคได้ฟังว่าตนมีความไม่งออกงามในธร รมวินัย ก็เสียใจจนหล่ังน้ําตา และส่งเสียงดังก่อนจะหลีกออกไป ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ท่ีอุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย เมื่อพระพุทธองค์ให้นาคสึก นาคเสียใจเป็นอย่างมากจนถึงกับหลั่งน้ําตา เพราะความน้อยเนื้อตํ่าใจว่า ตนไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ จึงขอร้องให้หมู่ภิกษุเรียกคนที่จะบวชว่านาค เพ่ือให้ระลึกถึงตน และชื่อของตน จะปรากฏอยู่ชั่วกาลนาน นับแต่น้ันมาก่อนจะบวชเป็นพระจึงเรียกว่า บวชนาค มาจนถึงปัจจุบัน…จากความศรัทธาและเพียรพยายามในการบําเพ็ญบารมีของนาค เราจึงเรียกพญางูซึ่งเป็นสัตว์ก่ึง เทพนี้ว่า “พญานาค” เพราะแม้กําเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่ก็ยังหมั่นแสวงหาคุณอันประเสริฐ ถึงพญานาคบางพวกจะมีมิจฉาทิฏฐิ แต่พอใช้รับการกล่อมเกลาจิตใจก็กลับเปลี่ยนเป็นผู้ประเสริฐได้ ชิน-ชินวุฒ อินทรคูสิน (รับบท นาคนนท์) ชายหนุ่มวัยรุ่นท่ีใช้ชีวิตเหลวไหลมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยทําตัวดี และก่อปัญหาสร้าง เรื่องเดือดร้อนได้ทุกวัน ไม่เคยทําให้แม่ได้ช่ืนใจเลยสักครั้ง กลับสร้างแต่ความผิด หวังให้กับแม่ จนแม่ของเขาต้องทุกข์ใจ และตรอมใจอย่างหนัก ด้วยเหตุน้ีเองนนท์จึงมีความต้ังใจที่ต้องการจะเปลี่ยนแปพอดีเองเพ่ืออยากให้ แม่ภูมิใจในตัวเขา เขาจึงคิดอยากบวชสักคร้ังในชีวิตเพื่อให้ทดแทนบุญม่าม้า ผลงานที่ผ่านมา • ปี 2561 ภาพยนตร์ซีรีส์เร่ือง Bangkok Ghost Stories ตอน รถเมล์เที่ยวสุดท้าย • ปี 2561ละคร มายาพิศวาส • ปี 2560 ซีรีส์เร่ืองแสง จากพ่อ ตอน เทียนไม่ส้ินแสง • ปี 2558ละคร ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย • ปี 2556 ภาพ ยนตร์ ทองสุก 13 ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ (รับบท โหน่ง) โหน่งชายชายหนุ่มคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องการบวชว่าจะแก้ไขปัญหาได้ ซ่ึงตัวเขาเองก็พยามบ่ายเบี่ยงกับ พ่อมาตลอด แม้ว่าชีวิตวัยเบญจเพสจะทําให้เขาต้องเผชิญกับความซวยที่มาพร้อมกันราวติดจรวด ทั้งตกงาน เลิกกับแฟน แถมยังจับพลัดจับผลูให้ต้องเจอกับเพ่ือนเก่าอย่างเฟิร์ส และ บอลลูน แม้จะไม่ อยากเจอก็ตาม แต่ครั้งน้ีเมื่อดวงตกถึงขีดสุดโหน่งจําใจต้องมาบวชพร้อมกับเพ่ือนๆ ในวัดป่าห่าง ไกล และวัดน้ีเองที่มีตํานานผีพ่ีนาค ภารกิจต่างๆ ที่โหน่ง และเพื่อให้นๆ ต้องเผชิญหน้ากับผีพ่ีนาค มันทําให้เขาตั้งมั่นจำเป็นจะต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆ กับผีพ่ีนาคให้จงได้ เพ่ือบวชให้สําเร็จ และการบวชครั้ง นี้ก็ทําให้ชีวิตโหน่งเปลี่ยนไปอย่างส้ินเชิง ผลงานท่ีผ่านมา • ปี 2561-2562 ละคร กรงกรรม ของพ่ีอ๊อฟ พงศ์พัฒน์ (เจมส์จิ-เบลล่า) • ปี 2561 ซีรีส์ เรื่อง ลับ หลัง Be Hide The Sin • ปี 2561 ละคร ชาติเสือพันธุ์มังกร • ปี 2561 ซีรีส์ Notification เตือนนัก..รักซะเลย • ปี 2560 ละคร ตะวันยอแสง • ปี 2559 ซีรีส์ น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ • ปี 2558 ซีรีส์ คล่ืนแทรกผี Ghost Wave • ปี 2558 ซีรีส์ เลิฟซิคเดอะซีรีส์ รักวุ่นวัยรุ่นแสบ ซีซ่ัน 2 • ปี 2558 ซีรีส์ พาร์ทออฟเลิฟ • ปี 2557ซีรีส์ เลิฟซิคเดอะซีรีส์ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ เจมส์-ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์ (รับบท เฟิร์ส) เฟิร์สกระเทยไฮโซที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีพ่อรับราชการเป็นทหาร ซึ่งน่ันเป็นปัญหา สําคัญของครอบครัวทหารท่ีมีลูกเป็นกระเทย ไม่ว่าเขาจะทําอะไรดีขนาดไหนก็ตาม เฟิร์สไม่เคยได้รับ การยอมรับจากพ่อเลย ด้วยเหตุนี้เองทําให้เฟิร์สต้องการทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ให้พ่อยอมรับ และภูมิใจในตัวเขา เชื่อม่ันว่าเขาจะเป็นลูกท่ีดีได้ ประกอบกับเพื่อให้นรักอย่างบอลลูนก็ดันส่งความซวย สําเร็จรูปมาแบบจัดเต็มโดยไม่ต้ังใจ เพราะชีไปบนไว้ว่าถ้าถูกหวยจะพาเพื่อให้นรักมาบวชแก้บนให้ที่วัดน้ี การตกกระไดพลอยโจนกับบอลลูนในคร้ังน้ี จึงเป็นภารกิจสําคัญที่เฟิร์สต้องบวชให้สําเร็จไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ครั้งน้ีเขาจะทําให้พ่อชื่นใจ และยอมรับในตัวเขาได้ไหม ผลงานท่ีผ่านมา • ปี 2561 ภาพยนตร์ ตีสาม Aftershock • ปี 2560ภาพยนตร์ กัด กระชากเกรียน • ปี 2560 ซีรีส์เรื่องแสงจากพ่อ ตอน เทียนไม่ส้ินแสง • ปี 2558 ภาพยนตร์ มอ 6/5 ปากหมาท้าผี 3 • ปี 2558 ภาพยนตร์ มอญซ่อนผี • ปี 2557 ภาพยนตร์ มอ 6/5 ปากหมาท้าแม่ นาค • ปี 2557 ภาพยนตร์ วัยเป้งง นักเลงขาส้ัน • ปี 2557 ภาพยนตร์ สตรีเหล็กตบโลกแตก • ปี 2556 ภาพยนตร์ มอ 6/5 ปากหมา ท้าผี เอม ตามใจตุ๊ด-วิทวัส รัตนบุญบารมี (รับบท บอลลูน) กระเทยภูธรเจ้าแม่ขายของออนไลน์สายเปย์ ท่ีไม่เช่ือเรื่องการบวช และคิด มาตลอดว่าการบวชพระเป็นของแสลงสําหรับกระเทย ด้วยความปากไว และคิด น้อยว่าไม่มีทางจะได้บวช บอลลูนเลยไปบนขอให้ถูกหวยแลกกับจะบวชให้ โดยหารู้ไม่ว่าวัดที่ไปบนขอ มีตํานานเรื่องผีที่เฮี้ยนท่ีสุด พลอยชมพู-ญานนีน ภารวี ไวเกล (รับบท จุ๋ย) หญิงสาวสวยที่มีนิสัยเรียบร้อย และมองโลกในแง่ดี จุ๋ยเพิ่งจะสูญเสียพ่ี ชายเพียงคนเดียวท่ีมีไป(นาคจักร) ด้วยเหตุนี้เองทําให้จุ๋ยได้พบกับโหน่ง และเพ่ือน ๆ ซ่ึงจุ๋ยนี่เองท่ีคอยเป็นกําลังใจให้โหน่งบวชได้สําเร็จ ผลงานที่ผ่านมา ภาพยนตร์ • ปี 2561 รักเก็บแต้ม • ปี 2558 คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์ • ปี 2558 รุ่นพี่ / ละครโทรทัศน์ • ปี 2560 เม่ือฉัน อายุ 16 • ปี 2560 My Secret Friend ปิ๊งรั ก..นายอายนะ • ปี 2559 เป็ด Idol • ปี 2559U-Prince Series ตอน คิริว • ปี 2559 Love Songs Love Series ตอน คนไม่จํา เป็น • ปี 2558 บัลลังก์เมฆ เอ้-ชุติมา นัยนา (รับบท ป้าพร) แม่ท่ีรักลูกมากแม้ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตาม และเป็นคนที่เล่ือมใสในพระพุทธ ศาสนาเป็นอย่างมาก จึงมีความต้ังใจอยากเกาะชายผ้าเหลืองของลูกก่อนตาย แต่ โชคชะตากลับกล่ันแกล้งให้ลูกชายเพียงตนเดียวมาเสียชีวิตลง ต้า-อธิวัตน์ แสงเทียน (รับบท เณรน็อต) สามเณรผู้ใฝ่รู้ รอบรู้ทุกด้าน สามารถจําบทสวดมนต์ได้ทุกบท มีหลัก คําสอนที่เข้าถึงแก่นพุทธโดยแท้จริง ถึงแม้จะเป็นแค่เณร แต่กลับชอบพูด จาเหมือนเป็นเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสจึงมอบหมายให้เขามีหน้าท่ีคอยเป็นพี่ เล้ียงดูแลนาคท้ังสามท่ีกําลังเตรียมตัวจะบวช ซึ่งภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดคือ สอนให้ท้ังสามคนท่องบาลีให้คล่องก่อนวันพิธีอุปสมบท แต่ใช่ว่าท่องบาลีได้แล้วจะได้บวช เพราะมียังมีผีพ่ีนาคเป็นปราการด่าน สําคัญท่ีเณรน็อตจึงควรพา โหน่ง เฟิร์ส และบอลลูน ฝ่าด่านผีพ่ีนาคไปให้ได้ ก้อง-วิทยา ทิพย์เทพ (รับบท นาคจักร) จักร พ่ีชายคนเดียวของจุ๋ย ซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาตรงเวลานาน จักร จึงอยากหลีกหนีความวุ่นวายจากชีวิตในเมือง เพ่ือทําให้จิตใจสงบ เขาจึงตัด สินใจมาบวชเป็นพระที่วัดแห่งน้ี ปอนด์-คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ (รับบท อ๊อด เด็กวัด) อ๊อด เด็กวัดสายแว๊น อายุ 15 ซึ่งถึงแม้จะมีความเกรียน แต่ก็รู้เรื่อง ราวความเป็นมาในวัดเป็นอย่างดี ด้วยความเป็นหลานสัปเหร่อจึงเป็น ขาใหญ่ในวัด เจี๊ยบ-วัชระ ปานเอี่ยม (รับบท สัปเหร่อ) สัปเหร่อคนที่ดูแลทําทุกส่ิงทุกอย่างภายในวัด คุ้นเคยกับผู้คนในระแวกนี้ เป็นอย่างดี อาศัยอยู่ที่วัดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นปู่ของอ๊อด กระดุม-ธนายง ว่องตระกูล (รับบท พ่อโหน่ง) พ่อท่ีรัก และหวังดีกับลูกเป็นอย่างมาก หน่ึงในความหวังดีน้ันคือการท่ี อยากให้โหน่งบวชให้กับแม่ ซึ่งเป็นเมียของตนเองที่กําลังป่วยหนัก แต่ความหวังดีกลับทําให้โหน่งเข้าใจผิด จึงหนีไปเพราะไม่ชอบโดนบังคับ สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ (รับบท คนขับรถ บขส) คนขับรถ บขส ขาวีน ขี้เหวี่ยง อารมณ์เสียได้กับทุกๆ เรื่อง ภาพยนตร์ Director Note หนังเร่ืองนี้ผมเร่ิมต้นไอเดียจากการท่ีผมได้บวชมา ซ่ึงผมเกิดความสงสัยว่าทําไมเวลา คนที่จะบวชเป็นพระได้คือต้องบวชนาคก่อนทําไมไม่บวชพระเลย ซึ่งเวลาท่ีเป็นนาคและจากนั้นก็จะรู้สึก ศักดิ์สิทธ์ิข้ึนมาทันที จากการท่ีผมได้หาข้อมูลมาซ่ึงคําว่านาคมาจากพญานาค เมื่อสมัยพุทธ การพญานาคได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์เพ่ือต้องการขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ แต่โดนจับได้ว่า ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพญานาคแปลงกายมา ซ่ึงตามหลักของพุทธศาสนาแล้วบุคคลท่ีจะสา มารถบวชได้ต้องเป็นมนุษย์แค่นั้นเมื่อพระพุทธองค์ให้นาคสึกจากการเป็นพระ นาคเสียใจเป็น อย่างมากจนถึงกับหล่ังน้ําตา เพราะความน้อยเน้ือตํ่าใจว่าตนไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ จึงขอร้องให้ หมู่ภิกษุเรียกผู้ท่ีจะบวชว่านาค เพ่ือให้ระลึกถึงตน และช่ือของตนจะปรากฏอยู่ช่ัวกาลนาน นับแต่นั้นมาก่อนจะบวชเป็นพระจึงเรียกว่า บวชนาค มาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงตรงน้ีเองที่เป็นจุด สําคัญที่ยังไม่มีใครเคยกล่าวถึงเลย ผมเลยหยิบไอเดียตรงจุดน้ีมาทําเป็นภาพยนตร์ “พี่นาค” และที่ผ่านมามีหลายเคสนะที่อยากบวชพระแต่กลับบวชไม่สําเร็จต้องมาจบชีวิตลงตอนเป็นนาค ซึ่งจุดน้ีเองที่ผมอยากเล่าเร่ืองอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนความไม่สมหวังในการบวชพระ ในส่วนของการวางตัวดารา โจทย์หลักของบทหนังเร่ืองน้ีเลยคือต้องมาอยู่วัดน้ี และต้องบวชให้สําเร็จให้ได้ ความร้ายแรงของ แรงอาฆาต และอาถรรพ์ของวัดแห่งนี้จะทําให้ทุกคนท่ีต้ังใจมาบวช กลับต้องเกิดเหตุทําให้เสียชีวิตในขณะที่เป็นนาคทุกราย ซึ่งตัวละคร โดยแก๊ง 3 คนก็มีท่ีมาท่ีไปท่ีมีเหตุจะจําเป็นต้องมาบวชวัดนี้ และก็จำเป็นต้องฝ่าฟันอาถรรพ์ต่างๆ ของวัดนี้ไปให้ได้ ผมได้ออกัสมารับบทโหน่ง โหน่งเป็นตัวแทนของผู้ชายรุ่นใหม่ที่ไม่เช่ือเรื่องการบวชเลย ประกอบกับพ่อแม่คาดหวังอยากให้บวช ส่วนเอมมารับบทเป็นบอลลูน กระเทยท่ีมีความเชื่อเรื่องส่ิงศักด์ิมากๆ แต่ด้วยความปากไม่ดี และท้าทายเลยไปบนที่วัดแห่งน้ีว่าถ้าถูกหวยก็จะพาเพื่อให้นมาบวชให้ และความซวยก็มาตกอยู่กับเพื่อให้นอีกสองคนคือ ก๊อต และเฟิร์สเข้าไปด้วย ได้เจมส์มารับเฟิร์ส เฟิร์สเป็นครูสอนทําอาหารรักความสะอาด สะอ้าน แต่กลับต้องมาบวชเพราะความปากเสียของเพื่อให้น จนพวกเขามาเจอจุ๋ยรับบทโดยน้องพลอยชมพู ท่ีมีคาแรคเตอร์เป็นหญิงสาว สวยที่มีนิสัยเรียบร้อย และมองโลกในแง่ดี จุ๋ยเพิ่งจะสูญเสียพ่ีชายเพียงคนเดียวที่มีไป (นาคจักร) ด้วยเหตุน้ีเองทําให้จุ๋ยได้พบกับโหน่ง และเพื่อให้นๆ ส่วนเณรน็อตรับบทโดยน้องต้า เณรน็อตผมจะสร้างให้มีคาแรคเตอร์เป็นผู้ใฝ่รู้รอบรู้ทุกด้านจึงได้รับหน้าท่ีให้เป็นพี่เลี้ยงของ แก๊งโหน่ง บอลลูน เฟิร์ส เพ่ือคอยดูแลให้ท้ังสามคนท่ีกําลังเตรียมตัวจะบวช ซ่ึงภารกิจท่ีสําคัญที่ต้องพาท้ังสามคนฝ่าด่านผีพ่ีนาคไปให้ ได้ ส่วนอ๊อดเด็กวัดผมได้น้องปอน์ดมารับบทนี้ อ๊อดจะมีลักษณะเป็นเด็กแว๊นเกรียนๆเป็นคู่หูของเณรน็อต ตัวอ๊อดด้วยความที่เป็นหลาน สัปเหร่อจึงค่อนข้างรู้เร่ืองราวความเป็นมาในวัดเป็นอย่างดี มาถึงการดีไซด์คาแรคเตอร์ผีของพี่นาค แค่เห็นชุดนาคแล้วต้องดูแล้วขลัง ผมต้ังใจสร้างวัฒนธรรมนาคในแบบของหนังเราเอง ซ่ึง จะดึงความน่ากลัวด้วยการนําของใช้รอบตัวของนาคให้ดูมีความขลัง ไม่จําเป็นต้องเห็นหมดทั้งตัวเห็นแค่มือหรือเท้าก็บ่งบอกถึงความหลอน ได้ ผีในแบบฉบับของผมจึงไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าเละๆ แล้วออกมาตุ้งแช่แล้วคนดูถึงจะกรี๊ด แต่ผีพ่ีนาคเห็นแค่บรรยากาศหรือได้ยินแค่ เสียงกําไรข้อเท้าก็สามารถทําให้คนดูขนหัวลุกข้ึนได้ด้วย ดีเทลเหล่าน้ีเองท่ีผมให้ความสําคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็น การนุ้งซ่ินผ้าไหมท่ี เลือกใช้สีโทนขึมดูดุ และน่านับถือ หรือจะเป็นอย่างกําไรข้อเท้า และสายสิญจน์ที่ผูกข้อมือนาค เพียงแค่ได้ยินเสียงหรือเห็นเงาคนดู ก็จินตนาการได้ถึงความน่ากลัวที่กําลังใกล้เผ่านา และท่ีสําคัญผีในเร่ืองน้ีต้องมีพลังเหนือคนอ่ืน

Thai HD
7 /10

แสดงความคิดเห็น